...utemeljeno 1990...

Knjigovodstvene usluge za obrtei i slobodna zanimanja:

  • Knjiga primitaka i izdataka
  • Knjiga prometa
  • Popis dugotrajne imovina
  • Evidencija o obvezama i potraživanjima
  • Godišnja prijava poreza na dohodak
  • Obraćun plaće
  • Naknade po ugovorima o djelu i autorske naknade